13.RUGA ŞI ÎNCERCĂRILE

Dacă te rogi de ce mai vin încercări?

  • veghează în rugăciune

Adesea, Dumnezeu îngăduie ca oamenii să treacă prin crize, pentru a le dovedi propria lor slăbiciune şi pentru a - i îndruma către Sursa puterii. Dacă veghează în rugăciune, luptând cu curaj, punctele lor slabe vor deveni punctele lor tari.  2 MCP 48

  • Domnul nu îngăduie niciodată ca ispitele să fie mai mari decât capacitatea omului de a rezista

Tatăl nostru ceresc măsoară şi cântăreşte fiecare încercare, înainte de a îngădui ca aceasta să se abată asupra celui credincios.

El ia în considerare circumstanţele şi puterile aceluia care urmează să se confrunte cu testul prin care va fi verificat de Dumnezeu, iar Domnul nu îngăduie niciodată ca ispitele să fie mai mari decât capacitatea omului de a rezista. Dacă sufletul este împovărat peste puterile sale, dacă persoana ajunge să fie învinsă, Dumnezeu nu va putea fi niciodată învinovăţit pentru faptul că nu i - ar fi oferit suficientă putere şi har, ci cel ispitit, deoarece nu a vegheat, nu s - a rugat şi nu şi - a însuşit, prin credinţă, bogăţiile harului pe care Dumnezeu le - a pregătit din abundenţă pentru el. Domnul Hristos nu a părăsit niciodată un om aflat în momentele sale de luptă. Dacă va invoca făgăduinţele Sale şi va înfrunta vrăjmaşul în Numele Domnului, cel credincios nu va ajunge niciodată să ştie ce înseamnă înfrângerea. –2 MCP 50

Cei care se enervează uşor să refuze să răspundă atunci când le sunt adresate cuvinte care îi deranjează. Să se îndrepte spre Domnul în rugăciune, cerându - I să le arate cum să lucreze pentru sufletele care pier în păcat. Cel care perseverează în lucrarea încredinţată va fi atât de pătruns de Spiritul lui Dumnezeu, încât comportamentul, vocea şi întreaga lui viaţă vor fi o revelare a lui Hristos. Încercaţi aceasta, fraţilor, încercaţi. Răstigniţi - vă eul, în loc de a căuta să vă răstigniţi fraţii. "Dacă voieşte cineva să vină după Mine", a spus Domnul Hristos, "să se lepede de sine, să - şi ia crucea şi să Mă urmeze" (Matei 16,24).2 MCP 56

Cei care se străduiesc să - şi învingă defectele naturale de caracter nu pot fi încoronaţi decât dacă vor lupta până la împlinirea deplină a legii; dar cei care se află adesea în rugăciune vor dezvolta un caracter asemenea celui divin. Comportamentul nepoliticos şi temperamentul necontrolat vor fi aduse în armonie cu legea divină. 2 MCP 56
Toţi oamenii trec prin încercări - dureri pe care sunt nevoiţi să le suporte, ispite grele în faţa cărora trebuie să reziste. Nu vă împărtăşiţi necazurile cu semenii voştri muritori, ci aduceţi toate lucrurile în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Stabiliţi - vă drept regulă să nu rostiţi nici un cuvânt de îndoială şi descurajare. Prin cuvinte pline de speranţă şi printr - o voioşie sfântă, puteţi face mult pentru a lumina viaţa altora şi pentru a - i întări în încercările lor. 2 MCP 62

Cuvintele şi caracterul Domnului Hristos ar trebui să fie cât mai des subiectul gândurilor şi al conversaţiilor noastre şi trebuie să dedicăm zilnic un timp special pentru rugăciune şi meditaţie asupra acestor subiecte sfinte. 2 MCP 72
Iov se roagă dar este încercat.. oare degeaba te ascultă el? ia nu-l mai asculta
Avraam până la 100 de ani ; Isaac 20 de ani pt copii;  Moise de 3 ori pt Canaan
David se roagă pt copilul Bat-Şebei şi acesta moare; Ilie se roaagă de 6 ori pt ploaie
Daniel după 3 săptămâni de rugă este dus la groapa cu lei; Isus se roagă dar este răstignit. Facă-se voia Ta !; Pavel de 3 ori pt vindecare.
Deasupra vacarmului şi freneziei acestei lumi, Domnul stă pe tronul Său. Totul este descoperit înaintea ochilor săi şi El hotărăşte, în înţelepciunea Lui veşnică ce este cel mai bine pentru noi.     EW
Domnul caută să dezvolte în noi preţioasele daruri ale duhului  Sfânt. El îngăduie ca pe calea noastră să se ivească şi greutăţi, persecuţii, lipsuri, dar nu ca nişte curse, ci ca temei pt cele mai bogate binecuv  din viaţa noastră   EL cântăreşte fiecare încercare, potriveşte intensitatea oricărei exp prin care trebuie testat fiecare  suflet. E W

Cel care este plin de Duhul lui Hristos rămâne în El. orice se abate asupra lui vine cu voia Mântuitorului care îl învăluie ocrotitor şi invincibil cu prezenţa Sa. Toate experienţele pe care le trăim şi toate împrejurările în care ne vedem aduşi sunt mijloacele pe care Dumnezeu le-a ales, ca să lucreze spre binele nostru. E W

Când eşti asaltat de ispite, când nori de griji nedumeriri şi întuneric par să-ţi învăluie sufletul, îndreptă-ţi privirea spre locul de unde ai văzut ultima dată lumina. Rămâi odihnindu-te în dragostea lui Hristos, la adăpostul grijii Lui protectoare.

Când ispitele şi încercările  năvălesc peste noi ca nişte ape înfuriate, să alergăm la Domnul şi să ne luptăm cu El în rugăciune. El nu ne va da afară cu mâinile goale, ci va turna peste noi o măsură bogată de har şi de putere pt a birui pe duşman.

  • rugăciunile mele sunt atât de superficiale

Nu este ceva vrednic de laudă să vorbim despre slăbiciunile şi descurajarea noastră.
Fiecare dintre noi să spună: "Sunt întristat pentru că am cedat ispitei, pentru că rugăciunile mele sunt atât de superficiale, iar credinţa mea este atât de slabă. Nu am nici o scuză pentru că viaţa mea religioasă este pipernicită. Dar mă străduiesc, în Hristos, să ajung la plinătatea caracterului. Am păcătuit, dar încă Îl iubesc pe Domnul Isus. Am căzut de multe ori, dar El şi - a întins mâna pentru a mă salva. I - am spus totul despre greşelile mele. I - am mărturisit cu ruşine şi tristeţe că L - am dezonorat. Am privit spre cruce şi am rostit: El a suferit toate acestea pentru mine. Duhul Sfânt mi - a descoperit propria mea lipsă de recunoştinţă şi păcatul de a - L fi făcut de ruşine pe Domnul Hristos. Cel care n - a cunoscut păcatul a iertat vina păcatului meu. El mă cheamă la o viaţă mai înaltă şi mai nobilă şi mă avânt spre ceea ce este înaintea mea". 2

  <<<<12<<<<        >>>>14>>>>